M10 ARCHITECTEN IN ‘T KORT

M10 engageert zich graag voor projecten waar ‘beleven als levens- en beeldkwaliteit’ een meerwaarde wordt, zonder zich te focussen op projecten op basis van een schaal. Hiervoor gelooft M10 sterk in de toepassing van daglicht, materiaal, kleur, compositie en textuur. Het ruimtelijke van het ontwerp dient door de bouwheer, annex bezoeker, volwaardig te worden toegeëigend. Zodat zij deze verschillende ruimtes steeds ten volle opnieuw beleven.

Het gebouw determineert ook de beleving van de buitenruimte. Voorhanden evenwichten in de eigenheid van de plek worden opgezocht en aangevuld. De aanwezige kwaliteiten in de omgeving worden afgetoetst en tegen elkaar afgewogen. Een nieuwe belevenisvolle identiteit ( gebouw, gevelpartij, straatbeeld, pleinwerking, … ) wordt gecreëerd, met de opzet dat deze ook door derden erkend en gedragen wordt.

DETAIL

Het detail en hiermee textuur, kleur, compositie, schaal, daglicht, … krijgt binnen de architectuur van M10 bijzondere aandacht. Dit omdat naast het functionele (utilitas, de bestaansredenen van het project) en het bouwkundige (firmitas, o.a.  het energie technisch luik),  de esthetiek (venustas) een belangrijk aandeel heeft op de uiteindelijke belevingswaarde van het gerealiseerd project.  Het detail, vaak versterkt door de inbreng van daglicht, maakt het ontwerp waardevol en tactiel.

Ontwerpen is aan deze drie pijlers werken om samen met de bouwheer een spraakmakend en waardevol project te realiseren.

PROCES

Kennis nemen en inzichten opbouwen zijn de fundamenten om tot een kwaliteitsvolle architectuur te komen. Daarom is ‘ontwerpen’ een proces ;

Kennis nemen – analyse

  • Een grondige analyse van het programma van eisen onderbouwt de bestaansreden van het project (utilitas). Hierbij wordt initieel reeds ook het financiële aangepakt. Niet meer bouwen dan nodig is, is een eerste stelling hierin. Door het visualiseren en schikken van de onderlinge functies wordt de correlatie duidelijk en komen we tot een doordacht functioneel gebouw.
  • Het onderkennen van de kwaliteiten van een site, een gebouw of een ruimte volstaan niet om verder van een doordachte en beredeneerde kwaliteitsvolle architectuur te kunnen spreken. Kwaliteiten (& niet-kwaliteiten) dienen tegen elkaar te worden afgewogen. Het hoe en waarom iets tot een kwaliteit wordt gecatalogeerd, dient te worden onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek wordt in het ontwerp onderschreven.
  • Het kaderen van ambities om bijvoorbeeld op een doordachte manier om te gaan met het begrip energie en aansluitend het realiseren van comfort (firmitas). Deze inzichten bewerkstellen in de uitwerking van het ontwerp op een adequate wijze de noden en de oplossingen van de bewoner, annex bezoeker.

Inzichten opbouwen – ontwerpend onderzoek

Zich bevragen, scenario’s stellen, materialiseren, detailleren, conceptueel redeneren,   … deze maken allen deel uit van het onderzoekend ontwerpen. Een garantie om creatief en steeds in overleg de maatvoeringen, de planopbouw, een compositie van de gevel, materialisatie, texturen en kleuren langzaam maar zeker coherent te laten bovendrijven. Samen met deze aanpak wordt er ruimte gelaten, om doorheen het ontwerptraject, het resultaat steeds aan- en bij te kunnen sturen. Het ontwerp evolueert hierdoor bedachtzaam naar een kwalitatief ontwerp tot voldoening van de bouwheer.

PROJECTEN

M10 architecten weet zich binnen een ruime range van projecten te handhaven, zijnde de zorgsector ( ouderzorg, kinderdagverblijven, … ), publieke dienstverlenende sector ( gemeentehuizen,  polyvalente ruimtes,  zwembaden,  scholen, … ), culturele infrastructuur ( schouwburg,  rockzaal, … ), private opdrachtgever en promotors ( één- en meergezinswoningen ),  alsook  opdrachtgevers vanuit de economische sector ( kantoren, banken,  industrie, KMO, … ).

BELOFTE

Architectuur is ontwerpen, het doorlopen van een ontwerp- en bouwproces en uiteindelijk het realiseren van het project. Dit, naar ieders tevredenheid, in goede banen leiden tot een waardevol resultaat, is onze missie. Elk project krijgt daarom een kader waarbinnen de (on)mogelijkheden moeten bekeken worden. Van bij de aanvang van een project wordt het financieel beheer en een vooropgesteld tijdschema geïntegreerd in het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces. Deze zorg doorloopt nauwgezet het volledige traject, van aanvang tot oplevering.  Hierbij wordt tevens nauwlettend gewaakt over de materialisatie, de constructie en de detaillering ervan. Om zo van iedere opdracht een geslaagd verhaal te maken.

CONCEPTUEEL

M10 houdt zich eraan om een grotere diversiteit aan projecten te behartigen. Hierbij dient geredeneerd te worden in concepten die leiden tot innovatieve en functionele gebouwen. Ook over de volgende generaties heen. Het gebouw overleeft vaak immers zijn opdrachtgever.

Hiervoor is het multidisciplinaire ingebakken in de procesmatige aanpak van onze projecten. M10 doet hierbij beroep op een breed netwerk van gespecialiseerde studiebureaus, onze samenwerking is doorheen de jaren in een wisselwerking opgebouwd.  Van bij het initiële van het ontwerp  is een directe samenwerking met de betrokken ingenieurs, adviseurs, … de beste garantie op een sluitend geïntegreerd ontwerp. Dit resulteert in een sterke meerwaarde van het project.

Overtuigd dat de kunde van de bouwen ook een maatschappelijk impact heeft, dienen ontwerpers hier bedacht met om te gaan. Als we onze visie toepassen op het bouwen van een publiek gebouw, komen we tot volgende uitgangspunten: Enerzijds dient een goed publiek gebouw neutraal te zijn en eenvoudig  herbestemd te kunnen worden. Hierdoor wordt het ruim inzetbaar voor de gemeenschap. Het moet de mogelijkheid hebben om te anticiperen op economische randvoorwaarden, rekening kunnen houden met flexibele programma’s en/of wijziging in de werking.  Deze aanpak verzekert immers een langere levensduur van het gebouw.  Anderzijds dient een publiek gebouwen specifiek voor de gebruiker te zijn. Vorm en ruimte dienen op elkaar in te spelen, zodat de functionaliteit ervan onderbouwd en versterkt wordt. Daarom opteren we voor een innovatieve structuur, toegespitst op zijn gebruiker, herkenbaar voor zijn bezoeker. Het is voor beiden hier aangenaam, goed en nuttig vertoeven Door op beide luiken in te spelen en hierin een evenwicht te zoeken, zijn deze gebouwen voorbereid op een duurzame toekomst, de moeite waard om er te werken, te wonen, te onderhouden, … Onze hoop op een weerspiegeling van de tijdsgeest.

BOUWTEAM

M10 is er sterk van overtuigd dat het model van Design en Built ( DBMF / PPS ), zoals deze toegepast wordt in grootschalige projecten, ook een meerwaarde kan zijn voor KMO’s, zelfs woningbouw. Een klassiek sequentieel proces wordt omgebogen tot een parallel lopende invulling. Door aannemer en ontwerper van meet af aan samen te brengen is er onderling meer coherentie in het project en zijn er kortere doorloop periodes mogelijk. De opdrachtgever wint hierbij het engagement van een bouwteam.